Doelstelling

De doelstellingen van DARES zijn als volgt te benoemen:

De kennis en kunde van door de Rijksoverheid gelicenceerde radio-zendamateurs inzetbaar te maken en -te houden voor de ondersteuning van professionele hulpverleningsdiensten, gemeentelijke en overige civiele organisaties bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten door het verzorgen van radiocommunicatie in de breedste zin des woords en binnen de daartoe door de Rijksoverheid gestelde kaders. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van gemotiveerde, deskundige en van de noodzakelijke technische middelen voorziene radio-zendamateurs en door het organiseren van bijeenkomsten waar deze radio-zendamateurs hun kennis en kunde kunnen bijhouden en toetsen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De toegevoegde waarde van DARES is vooral gelegen in het verzorgen van communicatie ten behoeve van gemeentelijke en andere civiele organisaties. Daar waar brandweer, politie en ambulancediensten/CPA beschikken over hun eigen communicatienetten en procedures, zal bij grootschalige incidenten en rampen een gemiddelde gemeente als snel in de knel komen met zijn communicatie mogelijkheden.
Te denken valt daarbij aan afdelingen burgerzaken en sociale diensten die verantwoordelijk zijn voor de evacuatie, registratie opvang en verzorging van grote groepen mensen. Ook heeft het bestuur geconcludeerd dat de (in goed Nederlands) “welfare” communicatie van getroffen burgers naar hun naasten elders, een belangrijk “product”van DARES is. Ter illustratie: we willen het mogelijk maken om vanuit een gemeentehuis in de gemeente X, verbindingen met spraak en data mogelijk te maken naar opvangcentrum Y en Z en denken daarbij een VHF/UHF spraak en data netwerk nodig te hebben. De gemeenteambtenaren in gemeentehuis te X zullen daarbij ondersteuning krijgen van DARES-operators die grote hoeveelheden data (namenlijsten met evacuees, vermisten etc.) kunnen doorgeleiden naar andere stratgische plaatsen in de gemeente X en de omliggende regio.

Ook zullen rampenbestrijders van de gemeente die posities innemen op strategisch belangrijke plekken in het getroffen gebied, met behulp van de ondersteuning van DARES-operators kunnen spreken met hun collega’s op het gemeentehuis of elders. Overigens kan gemeente in dit voorbeeld worden vervangen door bijvoorbeeld waterschap of energiebedrijf.
Procedures, te kiezen technieken en frequentieverdeling zullen we op landelijk niveau vaststellen en ter beschikking stellen van DARES-deelnemers en andere zendamateurs. Dat betekent overigens niet dat we alles centraal willen regelen; alleen de kaders zullen uniform dienen te zijn. U kunt dus, zodra de kaders vastliggen, zelf met uw gemeente, uw gemeentebestuurders of uw brandweercommandant contacten leggen en daarbij een werkend systeem aanbieden !

Visie

Vanuit het bestuur van de stichting DARES zullen wij “bovenlangs” de Nederlandse gemeenten via de VNG gaan informeren en tevens voorlichtingsmateriaal voor lokaal en regionaal gebruik beschikbaar stellen.
Het is de overtuiging van het bestuur van de stichting dat we op deze wijze in staat zullen blijken te zijn om een wezenlijke en blijvende bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van gebeurtenissen waarvan we hopen dat ze ons nooit zullen treffen maar waarvan helaas statistisch vaststaat dat ze wel zullen plaatsvinden.